Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier


Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2018-05-22


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

23 MAJ 
Forte och Vetenskapsrådet - Vårdforskning 2018

Utlysningen syftar i första hand till att generera kunskap som direkt kan bidra till att förbättra vården för patienter och brukare.
Forte

 

25 MAJ
Adlerbertska Forskningsstiftelsen 

Forskningsbidrag kan tilldelas envar som bedriver vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet vid Göteborgs universitet, utom vid Handelshögskolan som har ett eget anslag från stiftelsen. Stiftelsen önskar stödja forskning som kan leda till förnyelse och nytänkande i samhällets uppfattning av ansvar och utveckling, och som kan förbättra förutsättningarna för allt liv på jorden.
Adlerbertska Forskningsstiftelsen

 

25 MAJ
Bo Linderoth-Olsons fond

Bidrag för resor i vetenskapligt syfte kan sökas av den som är antagen till utbildning på forskarnivå inom romanska språk vid Göteborgs universitet.
Medarbetarportalen

 

28 MAJ
Stiftelsen Dispaschören Kaj Pineus Forskningsfond

Fonden har till ändamål att understödja forskning och utbildning i sjörätt och sjöförsäkring. Särskilt prioriteras ansökningar om bidrag till resekostnader för forskning eller utbildning och ansökningar om bidrag för genomförande av forskningsuppgift inom fondens ämnesområden.Utlysning

 

31 MAJ 
Westrupska priset 2018

Uttdelas till en eller flera "vars verksamhet inom tillämpad naturvetenskap, teknik eller medicin gagnat naturvetenskapens tillämpning" Prissumman uppgår till 2 miljoner kronor.
Utlysning

 

 

31 MAJ 
Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Stiftelsen stöder forskning inom ämnesområdena medicin, teknik och ekonomi och vänder sig främst till unga, disputerade självständiga forskare som påbörjat uppbyggnaden av egen forskningsverksamhet. 
Ollie och Elof Ericssons Stiftelse

 

31 MAJ
Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing

Stiftelsen utdelar bidrag för avancerad humanistisk forsking i Italien.
Svenska Institutet i Rom

 

31 MAJ 
The Eklund Foundation

The Eklund Foundation welcomes experimental as well as clinical studies in all fields of dentistry. Projects that can be related to periodontology, implantology, and cariology will be prioritized.
The Eklund Foundation

 

1 JUNI 
Gunvor och Josef Anérs stiftelse

Anslag kan lämnas till all typ av forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar. Ansökningsperiod: 1 april -1 juni 2018.
Gunvor och Josef Anérs stiftelse

 

1 JUNI 
Parkinsonfonden

Anslag kan sökas för ett år i taget i följande kategorier: projektanslag, apparaturanslag och reseanslag. Anslag kan endast sökas av den som har hel- eller deltidstjänst vid ett svenskt universitet eller sjukhus.
Parkinsonfonden

 

1 JUNI
Berit Wallenbergs Stiftelse

 • Doktorandtjänster i konst- och kulturhistoria, med fokus på arkeologi eller konstvetenskap, vid ett svenskt universitet
 • Vetenskapliga projekt - projektet ska avse området arkeologi eller konstvetenskap och ha en tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material, företrädesvis till och med 1800-talets slut.

Berit Wallenbergs Stiftelse

 

1 JUNI 
Psoriasisfonden

Fonden stödjer vetenskapliga projekt som syftar till att öka kunskapen om psoriasis och psoriasisartrit, psoriasissjukas levnadsvillkor och utveckla bättre behandlingsmetoder.
Psoriasisfonden

 

1 JUNI 
Centrum för Global Human Resource Management

För att främja forskning inom området utlyser CGHRM planeringsbidrag. Detta i syfte att förbättra forskares förutsättningar att skriva välutvecklade ansökningar till forskningsråden. Utlysningen vänder sig till forskare vid högskolor och universitet i Sverige och avser maximalt fyra planeringsbidrag för utformning av forskningsansökningar inom ämnesområdet global HRM.
CGHRM

 

1 JUNI
The Postcode Lottery Green Challenge

The Postcode Lottery Green Challenge is an annual international competition that rewards products/services/technologies that successfully combine sustainability, entrepreneurship and creativity. The winner gets €500,000 to bring his/her business to market.
Green Challenge

 

1 JUNI
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Utbildningsstöd och resestipendier för studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå inom agronom, hortonom, landskapsarkitektur eller lantmästarinriktning, samt arkitektur- och ingenjörsinriktning.
KSLA

 

1 JUNI 
Nominera till Guldäpplet

Guldäpplet delas ut årligen till en eller flera lärare som har förnyat lärandet med stöd av IT i den egna undervisningen och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.
Guldäpplet

 

4 JUNI 
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Vetenskaplig forskning inom landskapsvård. Forskningsbidrag och Doktorandanställningar.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

 

5 JUNI
Bröstcancerfonden

 • Forskning - Ansökan ska avse bröstcancerforskning med patientnära klinisk förankring.
 • Reseanslag - Avser deltagande i konferens, studieresa eller auskultation vid bröstenhet.

Bröstcancerförbundet

 

6 JUNI 
Textilias Miljöstipendium

Stipendiet syftar till att premiera och uppmuntra studentarbeten inom textil och miljö och därmed bidra till att långsiktigt minska textiliernas miljöpåverkan i framtidens textilservice.
Textilia

 

7 JUNI
Hjärnfondens postdoktorala stipendier 2018

Stipendier och forskningsbidrag till neuroforskare vid svenska universitet och högskolor. Ansökningsperiod: 26 april - 7 juni.
Hjärnfonden

 

7 JUNI
Stipendier ur Helgo Zettervalls fond

Stipendier delas ut för utbildnings-, forsknings- och utvecklingsprojekt inom arkitekturområdet. Du som är student vid en teknisk högskola, doktorand, forskare eller praktisk verksam kan söka.
Utlysning Statens fastighetsverk

 

11 JUNI 
Stiftelsen Hästforskning - Skiss

Stiftelsen beviljar medel till forskningsprojekt om hästen och hästnäringen i Sverige och Norge.

 • I programområde veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap är årets prioriteringar: hästvälfärd / alternativa behandlingar och andra icke evidensbaserade metoder
 • I programområde samhällsvetenskap och humaniora är årets prioriteringar: hästen som resurs i en hållbar samhällsutveckling / hästassisterad terapi

Stiftelsen Hästforskning

 

11 JUNI 
Journalistfonden - Personlig studieplan 2018

Exempel på ämnesområden: journalistik, samhällskunskap i vidaste mening, national-, företags- eller internationell ekonomi, språk och u-landsproblematik. Sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen. 
Journalistfonden

 

 

14 JUNI
Formas

Gemensam utlysning Sverige-Finland: Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter. 
Formas

 

15 JUNI
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Anslag till medicinsk vetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde.
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

 

15 JUNI
Jeanssons Stiftelser  - medicinsk forskning

Etableringsanslag till yngre forskare, som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp. Sökande bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst och ha disputerat 2012 eller senare om ej särskilda skäl föreligger. Ansökningsperiod: 8 maj - 15 juni 2018.
Utlysning Jeanssons Stiftelser

 

15 JUNI 
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

SLFF delar varje år ut pris till läromedelsförfattare för lyfta arbetet med att ta fram kvalitativa läromedel. SLFF har ett pris för etablerade författare, Lärkan, med en prissumma på 50 000 kr per kategori, och ett pris för debuterande författare, Lärkungen, med en prissumma på 25 000 kr.
SLFF

 

15 JUNI 
Anna Ahrenbergs Grez-sur -Loing – stipendium

Enligt ett rullande schema erbjuder Stiftelsen möjlighet till vistelse en eller två vårmånader i Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing söder om Paris. I år kan forskare ansöka. 
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

15 JUNI 
Naturvetenskapliga fakulteten - Forskningspriset 2018

Priset utmärker utveckling av en forskningsinriktning som utgör ett väsentligt bidrag till nytänkande i fakultetens forskning. Professorer anställda vid Naturvetenskapliga fakulteten får lämna nomineringar (en nominering per professor, ej självnominering).
Medarbetarportalen

 

15 JUNI 
The Holberg Prize

An international prize awarded for outstanding contributions to research in the arts and humanities, social sciences, law and theology.
Holbergprisen - Universitetet i Bergen

 

15 JUNI
Nils Klim Prize

The Nils Klim Prize is awarded annually to a younger Nordic researcher who has made an outstanding contribution to research in the arts and humanities, social science, law or theology.
Holbergprisen - Universitetet i Bergen

 

15 JUNI 
Stiftelsen Lantbruksforskning - Steg 1: Skiss

Medel för forsknings- och utvecklingsprojekt inom stiftelsens fyra fokusområden. Stiftelsen beviljar medel till projekt som stärker lantbruksnäringens konkurrenskraft och hållbarhet.
Stiftelsen Lantbruksforskning

 

20 JUNI 
Foyen Advokatfirmans stipendium i miljörätt

Stipendiet är avsett att premiera en studerande vid juristutbildningen vid något av Lunds, Stockholms, Uppsalas eller Göteborgs universitet som skrivit sin avslutande uppsats i miljörätt under aktuellt år.
Foyen Advokatfirma

 

21 JUNI 
AFA Försäkring

Ett post doc-stöd på 2 miljoner kronor inom arbetsmiljöområdet. För att tilldelas stödet ska du vara anställd vid svenskt universitet eller högskola, du behöver dock inte vara anställd vid ansökningstillfället.
AFA Försäkring

 

 

26 JUNI
Master of Business administration - MBA-stipendium

utbildning.se utlyser tillsammans med Dagens industri och Handelshögskolan i Stockholm årligen ett MBA-stipendium för studier på internationellt topprankade Handelshögskolan i Stockholm värt 465 000 kr. Det går att nominera andra eller sig själv till stipendiet.
utbildning.se

 

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2018

Priset tilldelas den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet.
Utlysning Announcement Andra AP-fonden
The Second Swedish National Pension fund

 

28 JUNI 
Nytt&Nyttigt - uppsatstävling om innovation

De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 kr. Det grundläggande kravet för att delta är att uppsatsen har stark koppling till temat innovation och kommersialisering/nyttiggörande.
Nytt&Nyttigt

 

28 JUNI 
Adlerbertska stipendier läsåret 2018/19

Stipendierna kan sökas av studenter vid Göteborgs universitet på grundnivå/avancerad nivå eller studerande på forskarutbildningsnivå. Stipendiet utdelas med prioritet för resor. Det finns också ett mindre antal stipendier ur bostadsstiftelserna vilka utdelas som bidrag till boendekostnad under studietiden vid Göteborgs universitet.
Adlerbertska stipendier

 

28 JUNI
Forska Utan Djurförsök - Nya
projekt
Anslag ges till forskningsprojekt som har som mål att ersätta djurförsök. Exempel är projekt som syftar till att utveckling nya metoder och bidra med ny kunskap inom toxikologi, medicinsk forskning, biologisk produktion och andra områden där djurförsök används.
Forska Utan Djurförsök

 

30 JUNI
Rabble Stipendium

Vi letar efter dig som är expert på att leva med studentbudget. Rabbles stipendiat får en MacBook Air, värde 11 000 kr, som hjälpmedel att klara av sina studier och att nå examen. Alla kan ansöka om Rabbles stipendium så länge du är student vid ett av Sveriges universitet eller högskolor.
Rabble Communications AB

 

30 JUNI 
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons Stiftelse

 1. Entreprenörsstipendiet - För den som äger ett företag som varit affärsdrivande i två år och önskar en utbildningsaktivitet inom logistik, innovation, kvalitet internationalisering, ergonomi, eller design.
 2. Forskningsstipendiet - För den som behöver forskningsmedel för ett forskningsprojekt som inom antingen logistik, innovation, kvalitet, internationalisering, ergonomi eller design.

Ansökningsperioden pågår 1 april till 30:e juni.
Utlysning 1Utlysning 2 Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons Stiftelse

 

30 JUNI
Encell - Uppsatstävling om livslångt lärande

Syftet med priset är att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en positiv samhällsutveckling.
Encell

 

30 JUNI
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Bidrag och stipendier till personer, organisationer, universitet, högskolor och andra undervisningsanstalter som aktivt verkar för eller arbetar med forskning och utveckling inom bebyggelsehistorisk forskning. Ansökningsperiod: 1 - 30 juni 2018.
Brandförsäkringsverkets stiftelse

 

1 JULI
SFKs pris till minne av Olle Jonson

Priset delas ut för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. 
Svenska Förbundet för Kvalitet

 

 

1 JULI 
Energiforsk

Utlysning av forskningsmedel Smarta elnät
Energiforsk

 

3 JULI
Handelns forskningsstiftelse

Två studentuppsatspris om 20 000 kr för bästa kandidat- respektive masteruppsats om handel. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Studenter nominerar själva sin uppsats.
Handelshögskolan/Centre for Retailing

 

15 AUG
Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén

Kommittén belönar en uppsats per år med stipendium om 10 000 kr. Uppsatsen kan vara skriven inom ramen för t ex företagsekonomi, genus, ledarskap, humaniora, samhällsvetenskap eller liknande. En förutsättning för att få stipendiet är att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald.
Utlysning

 

15 AUG 
Naturvetenskapliga fakulteten -  Avhandlingspris 2018

Priset tilldelas framgångsrik och nytänkande forskning som presenterats i en välskriven avhandling. Författaren får ett diplom och ett pris. Varje institution får nominera två kandidater, en man och en kvinna.
Medarbetarportalen

 

15 AUG 
Willis Corroons stiftelse till Lennart Elmlunds minne 2018

Stipendium delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen (sakförsäkring) eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.
Svenska Försäkringsföreningen

 

15 AUG
Tage Ericssons donationsfond för studier av källor

Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar sig åt vård av källor eller arrangerar firandet av källor vid speciella dagar.
UtlysningKällakademin

 

 

15 AUG
J.A. Hertz Donationsfond
Stipendium till "unga män, som i utlandet vilja tillägna sig mera djupgående kännedom och praktisk erfarenhet om utvecklingen av vårt lands handel, särskilt hamnanläggningar och sjötransporter".
Information

 

17 AUG
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2018

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.
Svenska Försäkringsföreningen

 

 

17 AUG
Adolf Lindgrens stiftelse

Stipendium kan sökas för studier på gymnasium, folkhögskolor, högskolor, universitet eller motsvarande. Sökande skall ha anknytning till Örebro län .
Adolf Lindgrens stiftelse

 

 

20 AUG
Apotekarsocietetens stipendium för apoteksforskning

Ett stipendium om 150 000 kronor för forskning som syftar till att stödja och utveckla den professionella verksamheten på svenska öppenvårdsapotek. Behörig att söka är person som är knuten till en institution vid universitet/högskola och har för avsikt att genomföra ett projekt inom öppenvårdsapotek där särskilt apotekens och farmaceutens roller lyfts fram.
Apotekarsocieteten

 

27 AUG
Delegationen för militärhistorisk forskning

DMF utlyser härmed 1-3 stipendier, omfattande totalt 200 000 SEK. Stipendierna riktar sig både till disputerade forskare med historisk inriktning mot säkerhetspolitik och försvarsfrågor, samt anställda med lägst kandidatexamen inom arkiv, bibliotek och muséer.
UtlysningFörsvarshögskolan

 

30 AUG
Konsumentverket - Uppsatstävling 

Uppsatserna ska handla om konsumtion och vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken. I uppsatstävlingen för 2018 ser vi gärna bidrag som belyser

 • mäns och kvinnors olika förutsättningar som konsumenter,
 • vilka konsekvenser användning av individdata på internet får för konsumenterna, exempelvis i form av nya former av marknadsföring
 • olika aspekter av miljömässigt hållbar konsumtion ur individ- eller samhällsperspektiv.

Konsumentverket

 

31 AUG
Nextorys stipendium

Stipendiet för innovativa idéer för e-böcker och ljudböcker.  För att kunna tilldelas stipendiet ska du skriva en uppsats på 1 500 – 2 000 ord i en och samma uppsats om hur digitaliseringen och böcker kan kombineras för att öka läsandet i Sverige. Stipendiet är öppet att söka för alla som är registrerade vid ett universitet eller högskola i Sverige för vårterminen eller höstterminen 2018 och är bosatt i Sverige.
Nextory

 

31 AUG
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun. Ansökningsperiod: 15 maj - 31 aug.
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

 

31 AUG
Schizofrenifonden - Internationellt reseanslag

Behörig att söka är antagen doktorand eller postdok vid Svenska Universitet som fördjupar sig inom schizofreni eller andra psykossjukdomar.
Utlysning

 

 

31 AUG
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja avancerad svensk vetenskaplig forskning inom humaniora, företrädesvis inom arkeologi, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap och språkvetenskap, och dessa ämnens hjälpvetenskaper i Sverige och utomlands.
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

 

31 AUG
Spädbarnsfonden 

Medel för stöd till forskning som avser förhindra att barn dör före födelsen eller under spädbarnsperioden samt för att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och närstående. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning, inom fostermedicin och nyföddhetsvård, och för omvårdnads- och vårdvetenskaplig samt psykosocial forskning.
Spädbarnsfonden

 

31 AUG
Energimyndigheten - Vindval etapp IV

Energimyndigheten välkomnar projektförslag på planeringsområdet kopplade till en hållbar och storskalig utbyggnad av vindkraft i Sverige. Totalt omfattar utlysningen cirka 15 miljoner kronor.
Energimyndigheten

 

31 AUG
The Matsumae International Foundation

Fellowship Announcement. Applicants of non-Japanese nationality; a Doctorate degree; must be 49 years old or under; not have been in Japan previously; have firm positions and professions in their home nations; etc.
The Matsumae International Foundation

 

1 SEPT 
Polisförbundet -  Hildur Johnsons minnesfond för utbildning

Stipendier för Polisförbundets medlemmar - studier i sociologi, samhälls- och beteendevetenskap, juridik och språk eller studier i utlandet av intresse för polisiär eller facklig verksamhet.
Polisförbundet

 

 

1 SEPT 
Energiforsk

I den här utlysningen välkomnar vi särskilt projekt om biodrivmedel i tunga transporter, det vill säga gods- och persontransporter med fordon över 3,5 ton på land, i luften och på vatten.
Energiforsk

 

 

1 SEPT
Rolf Luft Award

The Rolf Luft Foundation invites nominations for the 2019 Rolf Luft Award in Endocrinology, Diabetes and Metabolism.
Rolf Luft Foundation for Diabetes Research

 

 

3 SEPT 
Kungl. Vitterhetsakademien

 • Resestipendier för disputerade forskare
 • Gästföreläsaranslag  
 • Stiftelsen Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning

Vitterhetsakademien

 

4 SEPT 
NordForsk

Call for project proposals within personalised medicine (NordicPerMed).
NordForsk

 

6 SEPT 
Stiftelsen för Strategisk Forskning

Sök Strategisk mobilitet 2018! Programmet, som inte kräver att man disputerat, förenklar för forskare från industrin eller akademin att arbeta hos den andra parten genom att SSF finansierar lönekostnaden för den som byter. Nytt för i år är att även forskare från offentlig sektor kan söka.
SSF

 

 

12 SEPT
Universidad de Jaén, Spain - Postdoc

UJA will be happy to host new researchers within the framework of the H2020 Marie Skłodowska-Curie postdoctoral fellowships programme.
Announcement
 

 

13 SEPT 
Stiftelsen Promobilia

Anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionshinder. Med begreppet funktionshinder avses fysisk och annan påverkan på funktion hos människa. Utveckling av hjälpmedel för att underlätta för funktionshindrade ingår i forskningsområdet.
Stiftelsen Promobilia

 

 

14 SEPT 
Sverige-Amerika Stiftelsen - Kontantstipendier

Stipendier för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse. Obs! Ansökningsavgift=300 SEK.
Sverige-Amerika Stiftelsen

 

15 SEPT 
Nominate candidates for the 2019 Scheele Award

The candidate should be an internationally recognized scientist, professionally active within the fields of drug research and drug development.
Apotekarsocieteten

 

15 SEPT 
The Olav Thon Foundation

Support for Nordic research projects in medicine 2019. The Foundation will reserve NOK 20 million for grants to Nordic research collaboration in the field of medicine for 2018. Only researchers associated with universities or academic institutions in the Nordic countries are eligible for support.
Announcement
 

15 SEPT
The Canon Foundation in Europe

Up to 15 Fellowships to highly qualified European and Japanese researchers. European Fellows are expected to pursue a period of research in Japan whereas Japanese Fellows are expected to do their research in Europe.
The Canon Foundation

 

15 SEPT 
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

 • Resestipendier till doktorander för materialinsamling utomlands inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde.
 • Resestipendier till studerande för materialinsamling utomlands i samband med uppsatsarbete på mastersnivå inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde.

Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

 

 

15 SEPT
Letterstedtska föreningen

I. Anslag utdelas i första hand till följande ändamål:

 • Anordnande av nordiska konferenser och seminarier.
 • Gästbesök av forskare från annat nordiskt land eller till exkursioner för grupper av personer.
 • Tryckning, översättning eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt intresse.
 • Vetenskapliga, jämförande studier av företeelser i de nordiska länderna som är av gemensamt nordiskt intresse.
 • Inköp av litteratur eller kontorsutrustning till nordiska institutioner eller lärosäten med utpräglad nordisk inriktning.
 • 2018 har 100 år förflutit sedan Island uppnådde självstyrelse. Ansökningar som anknyter till detta jubileum välkomnas.

II. Under 2018 står 250.000 SEK till förfogande för främjandet av nordiskt konstnärligt utbyte.
III
Enskild person eller enskilda personer kan också ansöka om anslag för studieresor till annat nordiskt land. 
Letterstedtska föreningen


 

15 SEPT
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård. Inom svensk humanistisk forskning ges anslag främst till tryckning av färdigt och av sakkunnig granskat manuskript.
Kungliga stiftelser

 

15 SEPT 
Strokefonden - Forskningsbidrag

Projekten skall vara fokuserade på stroke. Patientnära forskning och rehabilitering är prioriterade.
STROKE-Riksförbundet

 

15 SEPT
Hemslöjden

Hemslöjdens stipendier kan sökas av både studenter och verksamma. Ansökningsperiod: 15 aug - 15 sept 2018.
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

 

 

16 SEPT
Göteborg Energi - Tänk:Om

Stipendiet för hållbara idéer syftar till att boosta nytänkande idéer och projekt som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Alla som vill tänka om, tänka nytt och vara innovativa är välkomna att söka!
Göteborg Energi

 

 

 

17 SEPT
Alzheimerfonden - Vetenskaplig forskning

Behöriga att söka anslag är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden

 

 

19 SEPT
Erik Philip-Sörensens stiftelse

Anslag för genetisk forskning utdelas efter särskild ansökan till disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Ansökningsperiod: 19 juli–19 sept 2018.
Erik Philip-Sörensens stiftelse

 

 

21 SEPT
The J. O. Nauclér Memorial Foundation

Scholarships are granted for educational purposes or research. To qualify as an applicant, the following prerequisites must be fulfilled:

 • The education/research should lie within the areas of technology or economics and be related to the activities of the Perstorp Group
 • The costs of the education/research exceed the normal cost frame and cannot be covered by a national financial aid program for education (scholarships, loans)

Perstorp AB

 

27 SEPT
The Schwarzman Scholars - A call for future leaders

The program  (Master’s of Global Affairs degree program at Tsinghua University) is open to candidates between the ages of 18 and 28 years old, regardless of nationality, who are proficient in English and have obtained an undergraduate degree or its equivalent. The mission is to build greater understanding between China and the rest of the world. 
Schwarzman Scholars

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2018

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Utlysning

 

 

30 SEPT 
Viking Olov Björk’s scholarship

A scholarship in applied biomaterial research of 275 000 SEK. The scholarship is to be given to a young researcher at a Nordic university who has shown scientific skills in the field and shown aptitude for leadership within the scientific field supported by the scholarship.
Utlysning

 

 

30 SEPT
Brandforsk

4 tematiska områden prioriteras:

 1. Innovativt brandskydd i det digitala samhället 
 2. Resilient brandskydd i ett systemperspektiv – är brandskyddsåtgärderna i balans?
 3. Brandsäkerhet i den hållbara utvecklingen – brandsäkerhetsmässiga utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle.
 4. Brandsäkerhet för en åldrande befolkning. Kvarboende och vård i hemmet – utmaningar och lösningar.

Brandforsk

 

 

30 SEPT 
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

 

1 OKT 
Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar

Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Vi välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status. Brukarmedverkan är meriterande.
Reumatikerförbundet

 

 

1 OKT
Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet

Stiftelsen utlyser årligen stipendier för att främja vetenskaplig forskning rörande bruk och vanor inom svensk alkoholkultur.
Forskningen skall bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Även forskning inom exempelvis media, teknik- och tillverkningshistoria samt ekonomi och politik kan komma ifråga.
Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet

 

 

2 OKT
Stiftelsen för Njursjuka

Stipendier till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade.
Forskningsprojekten kan ha klinisk, medicinsk eller psykosocial karaktär.
Stiftelsen för Njursjuka
 

 

3 OKT
AFA Försäkring - Programmet Ung i arbetslivet

AFA Försäkring satsar nu 40 miljoner kronor i ett forskningsprogram för att bidra till att unga får en god och hälsosam start i arbetslivet.Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.
AFA Försäkring

 

15 OKT 
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond - Göteborgsstipendier för gästforskare

Syftet med stipendierna är att möjliggöra för i Göteborg verksam forskare att inbjuda kollega vid annat universitet utanför Sverige att vistas här under minst två månader.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond 

 

31 OKT 
GreenMatch

Scholarship for Students Actively Participating in Green Activities. In order to apply for this scholarship applicants are required to write an essay of 1,000 words. Topic: Describe a community service activity or initiative that you have participated in.
GreenMatch

 

31 OKT 
Scholarship for Women in Business

A scholarship worth £1,000 to women in business who have been studying at an undergraduate or postgraduate level, and have started their own company.
Market-Inspector 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelsrådet

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till max 100 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelsrådet

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2018-05-22
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?