Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier


Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2017-09-11


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

12 SEPT
Stiftelsen Idéer för Livet

Stiftelsen stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Du kan söka stipendium oavsett om du representerar en ideell organisation, skola, förening eller offentliga sektorn.
Stiftelsen Idéer för Livet

 

13 SEPT
NordForsk

Call for proposals: Nordic Centre of Excellence – New learning and teaching environments and practices
NordForsk

 

13 SEPT
Göteborg Energi - Forskningsstiftelsen

Forskningsstiftelsen riktar forsknings- och utvecklingsinsatserna mot följande områden:

 1. Strategier för hållbara energisystem
 2. Värderingar, beteenden och beslut hos aktörer på energimarknaden
 3. Teknik för hållbara energisystem

Göteborg Energi

 

14 SEPT 
Stiftelsen Promobilia

Anslag till forskningstjänster ( 1 Doktorandtjänst + 1 Postdoktorstjänst) inom ämnesområdet funktionshinder. Med begreppet funktionshinder avses fysisk och annan påverkan på funktion hos människa.
Stiftelsen Promobilia

 

15 SEPT
Axlagården Hospice - Pris till bästa studentuppsats

Axlagården Hospice i Umeå har beslutat att utdela pris till de examensarbeten som har en tydlig profil mot vård av personer i livets slutskede, är av god vetenskaplig kvalitet och har stor klinisk relevans. Lärare kan nominera uppsatser. Alla lärosäten som bedriver utbildning inom vårdområdet är berättigade att nominera uppsatser.
Utlysning

 

 

15 SEPT
Forskningsstiftelserna - Wallanderstipendier, Hedeliusstipendier, Browaldhstipendier samt Forskarutbyte och spridning

Stiftelserna har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia. Ansökningsperiod: 10 aug -15 sept. 
Svenska Handelsbanken AB

 

15 SEPT
Letterstedtska föreningen

I. Anslag till: Anordnande av nordiska konferenser och seminarier / Gästbesök av forskare från annat nordiskt land eller till exkursioner för grupper av personer / Tryckning, översättning eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt intresse / Vetenskapliga, jämförande studier av företeelser i de nordiska länderna som är av gemensamt nordiskt intresse / Inköp av litteratur eller kontorsutrustning till nordiska institutioner eller lärosäten med utpräglad nordisk inriktning / 2017 har 100 år förflutit sedan Finland blev en självständig stat. Ansökningar som anknyter till detta jubileum välkomnas.
II. Under 2017 står sammanlagt 225.000 SEK till förfogande för främjandet av nordiskt konstnärligt utbyte.
III. Enskild person eller enskilda personer kan också ansöka om anslag för studieresor till annat nordiskt land.
Letterstedtska föreningen

 

15 SEPT
Magnus Bergvalls Stiftelse

Anslag lämnas till vetenskapsmän/kvinnor och svenska vetenskapliga och kulturella institutioner inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap inklusive teknikvetenskap samt medicin.
Magnus Bergvalls Stiftelse

 

15 SEPT 
Sverige-Amerika Stiftelsen

Stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada för läsåret 2018/2019.
UtlysningSverige-Amerika Stiftelsen

 

15 SEPT
The Olav Thon Foundation – Nordic research projects in medicine 2018

NOK 20 million for grants to Nordic research collaboration in the field of medicine. Only researchers associated with universities or academic institutions in the Nordic countries are eligible for support.
Announcement

 

 

15 SEPT
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Fonden ger enligt sina stadgar anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.
Kungliga stiftelser

 

15 SEPT
Systembolagets Alkoholforskningsråd

Anslag till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador.
CAN - Systembolagets Alkoholforskningsråd

 

15 SEPT
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

Stiftelsen ger stipendier till doktorsavhandlingar och examensarbeten som behandlar frågor rörande internationella förhållanden, internationellt samarbete och internationella organ, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor.
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

 

15 SEPT
Åhlén-stiftelsen - Medicinsk forskning

Anslag beviljas till forskning inom områdena Parkinsons sjukdom, schizofreni och bipolär sjukdom, demenssjukdomar, ALS, perinatala hjärnskador och beroendesjukdomar – dock inte till alkoholforskning. Ansökningsperiod:1 juli till 15 sept.
Åhlén-stiftelsen

 

15 SEPT 
Kostfonden

Medel för forskning om kost och barns övervikt och fetma. Bidraget kan sökas av enskilda forskare som är projektledare.
UtlysningKostfonden

 

15 SEPT
Håkan Frisingers Stipendium för transportmedelsforskning

Stipendiet (250 000 kr) delas ut årligen till person som gjort framstående forskningsinsatser inom nämnda område. Prefekter och föreståndare erbjuds att komma med förslag på kandidat(er) till stipendiet.
Utlysning
 

 

15 SEPT
Resebidrag ur Knut & Alice Wallenbergs stiftelse

Göteborgs universitet tilldelas årligen medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för utdelande av resebidrag till forskare och forskarstuderande. Anslaget skall i första hand begagnas till stipendier för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning.
Fakulteterna utlysningar

 

15 SEPT
Åke Wibergs Stiftelse

 • Stiftelsen stödjer medicinsk forskning i Sverige genom att bevilja anslag till gruppledare som disputerat under de senaste åtta åren och som utvecklat en självständig forskningslinje.
 • Stiftelsen ger anslag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap genom mindre forskningsanslag och tryckningsbidrag samt ett årligt postdoktoralt stipendium.

Åke Wibergs Stiftelse

 

15 SEPT 
Konkurrensverket

Uppsatstävling för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på kandidat-, magister- och masternivå.
Konkurrensverket

 

15 SEPT 
ECPA – den brottsförebyggande tävlingen

Temat för ECPA 2017 och Best Practice Conference är "Cyber Safety".
Fokus ligger dels på bekämpning av organiserad Internetrelaterad brottslighet, och dels på att öka människors medvetenhet om risker kopplade till användning av Internet och s.k. ”smarta enheter”.
Brottsförebyggande rådet

 

15 SEPT
Diabetesfonden

I år utlyser Diabetesfonden 20 miljoner i forskningsanslag för diabetesforskning. Anslag kommer i första hand tilldelas forskargrupper med mer omfattande program. Endast undantagsvis tilldelas enskilda forskare eller mindre projektanslag. Huvudsökande för projektet ska vara disputerad. Anslag kan endast tilldelas forskare vars lön till minst 50 % uppbärs i Sverige.
Diabetesfonden

 

15 SEPT 
The Abel Prize 2017

The right to nominate is open to anyone.The prize recognizes outstanding scientific work in the field of mathematics, including mathematical aspects of computer science, mathematical physics, probability, numerical analysis and scientific computing, statistics, and also applications of mathematics in the sciences.
The Norwegian Academy of Science and Letters

 

15 SEPT
The Brain Prize - Call for Nominations

The Brain Prize recognizes highly original and influential advances in research on the nervous system, covering all aspects from fundamental studies to research related to understanding and treatment of diseases of the brain and other parts of the nervous system.
The Brain Prize

 

15 SEPT
STROKE-Riksförbundet - Forskningsbidrag

Projekten skall vara fokuserade på stroke. Patientnära forskning och rehabilitering är prioriterade.
STROKE-Riksförbundet

 

15 SEPT
L'Oréal-Unesco - For Women in Science-priset 2018

Priset ska uppmärksamma två lovande kvinnor inom områdena naturvetenskap (även medicin), teknik och matematik.
Sveriges unga akademi

 

15 SEPT
The Swedish Research Council for Sport Science

You can now apply for funding from the Swedish Research Council for Sport Science for 2018. The total sum to be distributed is approximately SEK 20 million. Applications may be for:

 • Project funding
 • Funding for doctoral students
 • Funding for post-doctoral researchers
 • Funding for organizations, collaboration and networking

Centrum för idrottsforskning

 

15 SEPT
Sveriges Geologiska Undersökning - Forskningsbidrag 2018

orskning och riktad grundforskning vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag.
SGU

 

15 SEPT
Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond

Minnesfonden stödjer forskning angående graviditet och förlossning samt den viktiga neonatalperioden.
Allmänna BB:s minnesfond

 

15 SEPT
Canon Foundation - Research Fellowships

Fellowships to highly qualified European and Japanese researchers. European Fellows are expected to pursue a period of research in Japan whereas Japanese Fellows are expected to do their research in Europe.
Canon Foundation

 

15 SEPT
Sven Svenssons stiftelse

Bidrag till forskning inom svensk numismatik.
Sven Svenssons stiftelse

 

15 SEPT
Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling

LBF har som ändamål att utan enskilt vinstsyfte stödja, stimulera och belöna utbildning och forskning inom hållbar samhällsutveckling på sådant sätt att områdena konstnärlig gestaltning, arkitektur och stadsbyggnad främjas.
LBF

 

15 SEPT
Centrum för idrottsforskning

Forskningsbidrag finns nu att söka från CIF för 2018. Total summa att fördela beräknas bli cirka 20 miljoner kronor. Ansökan kan avse: Projektbidrag / Lönemedel till doktorander / Lönemedel till nydisputerade / Bidrag till organisation, samverkan och nätverkande.
Centrum för idrottsforskning

 

15 SEPT
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

KSLA:s stiftelser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Dags för yngre forskare att ansöka om forskningsanslag eller resestipendium.
KSLA

 

15 SEPT
The Mohn Prize 2018

The prize is awarded to an individual or to a research group who has published excellent research related to the Arctic, who holds a leading position internationally in his/her/their field of research, and who has brought to light groundbreaking new knowledge related to nature and/or culture in the Arctic.
The Arctic University of Norway

 

15 SEPT
STINT - Joint South Africa-Sweden Research Collaboration

Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte.
STINT

 

15 SEPT 
STINT - Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration

Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten.
Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte.
STINT

 

15 SEPT
Naturvårdsverket

Forskningsmedel inom området ekologisk kompensation. Behörig att söka är disputerad forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag.
Naturvårdsverket

 

15 SEPT
Stiftelsen Ann-Sophie & F.C. Hallgrens och Britten & Gunnar Gagnells fond

Stipendiet kan sökas av ungdomar från Kungsbacka kommun som går på gymnasium eller på universitet, högskola eller motsvarande högre utbildning, och som har särskilt behov av ekonomiskt stöd.
Kungsbacka kommun

 

15 SEPT
Ålands kulturstiftelse

Fonden för åländsk medicinsk forskning har till ändamål att understöda medicinsk forskning rörande Ålands folk.
Ålands kulturstiftelse
 

 

17 SEPT 
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2017

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.
Svenska Försäkringsföreningen

 

18 SEPT 
Folkhälsomyndigheten - ANDT

Syftet med projektbidragen är att få fler aktörer att använda effektiva hälsofrämjande och förebyggande metoder och arbetssätt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet i Sverige. Projektbidragen kan sökas av idéburna organisationer, kommuner, länsstyrelser, universitet, högskolor, FoU-enheter, landsting och regioner.
Folkhälsomyndigheten
 

 

19 SEPT
Erik Philip-Sörensens stiftelse

Stiftelsen skall verka för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning. Ansökningsperiod: 19/7 - 19/9.
Erik Philip-Sörensens stiftelse

 

19 SEPT
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Forskningsanslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Ansökningssystem är öppet 170817-170919.
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

 

19 SEPT
Naturvårdsverket

Forskningsmedel ur Viltvårdsfonden för projekt som ska utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd för en hållbar förvaltning av vilt.
Forskningen kan vara naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller humanistisk.
Naturvårdsverket

 

19 SEPT
The Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences

NOP-HS invites proposals for funding of Nordic scientific journals within the humanities and social sciences. The grant is open for editors or editors-in-chiefs of open access Nordic journals within the humanities and social sciences. The editor/editor-in-chief must hold a Nordic doctoral degree or an equivalent foreign degree.
NOP-HS
 

 

20 SEPT
Holger och Thyra Lauritzens stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av anslag främja bearbetning av filmhistoriskt material, kulturhistorisk forskning samt undervisning på den rörliga filmens (kinematografiens) område.
Stiftelseansökan.se

 

20 SEPT
Palmestipendiet

Olof Palmes Minnesfond tar emot ansökningar från enskilda såväl som arbetarrörelsen, folkrörelser, organisationer, nätverk, samfund, fackförbund, kulturgrupper, skolor, idrottsföreningar, musikgrupper eller fritidsgårdar. Söker du som enskild person så ska du vara högst 30 år. Projektet ska involvera unga människor eller rikta sig till unga.
Olof Palmes Minnesfond

 

20 SEPT
Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, för kulturmiljöområdet uppgår till ca 16 miljoner kronor per år. Behöriga att söka är forskare med doktorsexamen som är verksamma vid universitet och högskolor, forskningsinstitut eller inom kulturmiljöområdet.
Riksantikvarieämbetet

 

20 SEPT
Jerringfonden

Jerringfonden stöder forskning inom vård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller social utsatthet. Forskningen kan vara inriktad på hälsoaspekter, livsvillkor, livskvalitet och lärande.
Jerringfonden

 

20 SEPT 
NordForsk

Projects: “The Underpinnings of Nordic Societal Security”.
NordForsk

 

20 SEPT
UU - Selma Anderssons stipendier

Stipendium utdelas till kvinna, i första hand till den som avlagt doktorsexamen vid något av rikets universitet och visat verklig vetenskaplig begåvning.
UtlysningUppsala universitet

 

20 SEPT
UU - Anderssons i Taflebord stipendium

Stipendier till studerande vid universitetet i Uppsala eller Göteborg, född på Orust eller som har förälder bosatt där.
UtlysningUppsala Universitet

 

20 SEPT
UU - Nilsson-Aschans släktstip

Stipendium till vid rikets universitet studerande släktingar till bergsrådet J.L. Aschan.
Utlysning Uppsala Universitet

 

 

20 SEPT
UU - A Rappes stipendiestiftelse

Stipendium till en eller två släktingar på manliga linjen i rätt nedstigande led från donator som studerar vid något av rikets universitet.
UtlysningUppsala Universitet

 

 

20 SEPT
UU - Knigges resestipendium

För resor inom Sverige till "adjunkt, docent, magister, studerande, som lagt god grund uti den allmänna och enskilda hushållningen med de delar, som härtill höra, botanik, matematik och fysik".
UtlysningUppsala universitet

 

20 SEPT
UU- Alfons Lauris

Stipendium för historisk forskning i vid mening i Lettlands historia efter 1940. Anslag utgår för studier vid bibliotek, arkiv, museér etc, för uppehälle och resor samt för publicering. Kungörs årligen
vid samtliga universitet i Sverige.
Utlysning Uppsala universitet

 

 

21 SEPT 
The J. O. Nauclér Memorial Foundation

Scholarships are granted for educational purposes or research. To qualify as an applicant, the following prerequisites must be fulfilled:

 • The education/research should lie within the areas of technology or economics and be related to the activities of the Perstorp Group
 • The costs of the education/research exceed the normal cost frame and cannot be covered by a national financial aid program for education (scholarships, loans)

Perstorp AB

 

21 SEPT 
Riksbankens Jubileumsfond - Kommunikationsprojekt 2017

RJ:s kommunikationsprojekt ger forskare möjligheten att sprida forskning och öka sin samverkan med det omgivande samhället. I syfte att öka forskares möjligheter att sprida sina resultat utlyser RJ härmed 4 miljoner kronor.
Riksbankens Jubileumsfond

 

21 SEPT
Medicintekniska samverkansprojekt 2017

Med utlysningen vill Medtech4Health stödja projekt som löser ett viktigt behov och har möjlighet att leda till nya produkter och tjänster i existerande eller nyskapade företag och konstellationer. Innovationer med kommersiell potential kommer att prioriteras.
Medtech4Health

 

21 SEPT 
Sahlgrenska akademin - Resebidrag

Doktorander antagna till utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin har möjlighet att ansöka om medel för resa och uppehälle (ej kursavgifter) i syfte att genomföra kurser utanför fakulteten. 
Akademiliv

 

22 SEPT
Maria Bonnier-Dahlins Stiftelse

Stiftelsen delar årligen ut stipendier till unga svenska konstnärer.
Maria Bonnier-Dahlins Stiftelse

 

25 SEPT
STIFTELSEN BIRGIT OCH BIRGER WÅHLSTRÖMS MINNESFOND FÖR DEN BOHUSLÄNSKA HAVS- OCH INSJÖMILJÖN

Stiftelsen utdelar medel för vetenskaplig undervisning eller forskning till fromma för den bohuslänska havs- och insjömiljön. Med detta avses omgivande hav, kustvatten samt insjöar och vattendrag i eller omkring Bohuslän. Stiftelsens utdelningsmedel, som för innevarande år uppgår till cirka 270 000 kr, fördelas som projektstöd.
Utlysning
 

 

26 SEPT
STINT - Joint China-Sweden Mobility

Syftet med programmet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte. Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en kinesisk part.
STINT

 

27 SEPT (Pre-proposal deadline)
The Kavli Trust

The Kavli Trust will be awarding a total of NOK 25 M to collaborative research projects addressing selected evidence gaps in child and adolescent mental health.  The research project has to originate from universities, academic institutions or research institutions or institutes in Norway, Sweden, Finland or United Kingdom.
The Kavli Trust

 

28 SEPT
Schwarzman Scholars

Every year, up to 200 Schwarzman Scholars will represent the world’s next generation of leaders — high-caliber individuals with open minds and limitless potential.The extraordinary students (18 but not yet 29 years of age) selected to become Schwarzman Scholars will receive a comprehensive scholarship.
Schwarzman Scholars

 

28 SEPT
STINT - Postdoctoral Transition Grants

Syftet med programmet är att stödja lovande unga forskare som nyligen avslutat en postdoc-period som omfattat minst ett år utomlands i uppbyggandet och vidareutvecklingen av deras internationella nätverk.
STINT

 

28 SEPT
Birgit and Hellmuth Hertz' Foundation - Post-doc stipendier

Anslaget är öppet för sökande som avlagt doktorsexamen högst 10 år före ansökningsdatum vid svenskt universitet eller teknisk högskola inom ämnesområdena naturvetenskap, medicin eller teknik.
Kgl. Fysiografiska Sällskapet i Lund

 

29 SEPT 
ÅForsk - Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. 
ÅForsk

 

29 SEPT 
Brandforsk

4 tematiska områden inom vilka Brandforsk särskilt gärna ser ansökningar. Dessa områden är:

 • Innovativt brandskydd i det digitala samhället
 • Resilient brandskydd i ett systemperspektiv
 • Brandsäkerhet i den hållbara utvecklingen
 • Brandsäkerhet för en åldrande befolkning

Brandforsk

 

29 SEPT
Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond

Stiftelsen stöder svensk klinisk forskning kring prevention, behandling och vård av HIV-infektion och AIDS. 
Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond

 

29 SEPT
Neuroförbundets forskningsfond - Forskningsprojekt 2018

Medel till forskningsprojekt inom neurologisfären.
Neuroförbundet

 

29 SEPT
Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond

För att ansöka om detta stipendium, ska du gå förskollärarprogrammet eller grundskollärarprogrammet med inriktning F-3 eller fritidshem. Ansökningsperiod:2017-09-04 -2017-09-29.
UtlysningGöta studentkår, Utbildningsvetenskap

 

29 SEPT
STINT - Korea-Sweden Research Cooperation

Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte. Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en koreansk part.
STINT

 

 

29 SEPT
Greta Bergs Minnesstiftelse

Fonden delar bl a ut medel till forskning och utveckling som rör rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.
Utlysning

 

30 SEPT 
Rabattstipendiet 2017

Vi söker Sveriges mest sparsamma studenter. Om du är en av de som lever snålt kan du genom att dela med dig av dina tricks på hur man bäst klarar sig med lite pengar vinna vårt rabattstipendium. Var och en av de tre vinnande stipendiaterna får 3000 kr i månaden i 12 månader. Rabattkalas.se

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2017

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel. Stipendier kan sökas både på kandidat‐ och masternivå.
Handelshögskolan/Centre for Retailing

 

30 SEPT
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier ges normalt till disputerade forskare och inte för studier och resor. Stipendiernas storlek är normalt 25 000 – 150 000 kronor per år.
O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

 

30 SEPT 
Lars Salvius-föreningen

 • Projektbidrag 2017 - Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 25 000–100 000 kr.
 • Stipendier 2017 - Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendium.

Bonus Copyright Access

 

30 SEPT
Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik

Stipendier för universitetsstuderande med inriktning på mynt- och penninghistoria inklusive medaljkonst samt för resor för forskningsändamål inom ämnet numismatik.
Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik

 

30 SEPT 
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

30 SEPT
Natur & Kulturs akademiska kursboksstipendium

Bär du på en idé om att skriva en pedagogiskt upplagd grundbok för universitetsstuderande? Vill du sätta ramen för ett centralt ämne inom en akademisk disciplin? Ser du perspektiv som kan väcka engagemang för en profession och stärka studenters framtida yrkesidentitet? I så fall kan du söka Natur & Kulturs akademiska kursboksstipendium på 100 000 kronor. 2017 års stipendium kommer att prioritera kurslitteratur för lärarutbildningarna.
Natur & Kultur

 

30 SEPT
Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor

Medel för främjande av vetenskaplig forskning inom Geriatriken. Ansökningsperiod: 1- 30 sept.
Stiftelseansökan.se

 

30 SEPT
Värme- och Kraftföreningen

Stipendium till studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse (energibranschen, skogsindustrin och övrig energiintensiv industri). Du ska ha utfört ett examensarbete inom verksamhetsområdet under HT 2016 eller VT 2017.
Värme- och Kraftföreningen

 

30 SEPT
Riksförbundet HjärtLungs forskningsfond

Fonden har som ändamål att stödja forskning som är bra för personer med hjärtsjukdom och lungsjukdom.
Riksförbundet HjärtLung

 

30 SEPT
Cancer- och Allergifonden

Fonden stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Medel från fonden får inte användas till regelrätta djurförsök.
Cancer- och Allergifonden

 

30 SEPT
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning. Det handlar framför allt om forskning kring barn i utsatta livssituationer, till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 

30 SEPT
The Bergman Estate on Fårö

The Bergman Estate offers accom­mo­dation for a work period of no less than three weeks and at the most three months.  Artists, scholars and journalists from around the world, as well as people dedicated to democracy and freedom of speech issues may apply for a stay.
The Bergman Estate on Fårö

 

30 SEPT
Stiftelsen syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendium samt forsknings- och reseanslag till läkare och vetenskapsmän understödja undersökningar och arbeten för bekämpande av de svåraste folksjukdomarna, företrädesvis forskning kring artros och då i synnerhet forskning kring sjukgymnastik och rehabilitering. Ansökningsperiod: 1-30 sept.
Stiftelseansökan.se

 

30 SEPT
Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande - Forskningspris

För att stimulera till fortsatt forskning i Sverige, av hög kvalitet inom idrottsvetenskap, har SCIF beslutat fortsätta detta stöd genom att utge två pris för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott.
SCIF

 

30 SEPT
Reumatikerförbundet

Anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna. 
Reumatikerförbundet

 

30 SEPT
Cancer- och Allergifonden

Fonden stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning.
Cancer- och Allergifonden

 

30 SEPT
Stiftelsen den Göranssonska Fonden

Bidrag till studerande som har anknytning till Sandviken.
Stiftelsen den Göranssonska Fonden

 

30 SEPT
Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning

Stiftelsen prioriterar följande områden:  hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.

 • Stipendier för bästa examensarbete
 • Forskningsanslag
 • Resebidrag till doktorander

Svenska Cellulosa Aktiebolaget 

1 OKT 
Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi

Medel till stipendier för utbildning, vidareutbildning och forskning i musikterapi.
Kungl. Musikaliska akademien

 

1 OKT
Stipendier för musikforskning

Medel till musikforskning, dels i form av stipendier och priser, dels i form av stöd för studier utomlands och för projekt av mindre omfattning.
Kungl. Musikaliska akademien

 

1 OKT
Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet

Stipendier för att främja vetenskaplig forskning rörande bruk och vanor inom svensk alkoholkultur. Forskningen skall bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Även forskning inom exempelvis media, teknik- och tillverkningshistoria samt ekonomi och politik kan komma ifråga.
Spritmuseum

 

1 OKT
HRFs hörselforskningsfond

Forskare inom områdena beteendevetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning kring hörselskador och hörselskadades kan ansöka.
HRFs hörselforskningsfond

 

1 OKT
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

IFAU delar ut medel till forskning om

 • arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt samt
 • effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.

IFAU

 

1 OKT 
Skyltfonden

Innovativa projekt som stärker trafiksäkerheten i vägtrafiken kan ansöka om medel från fonden.
Trafikverket

 

1 OKT
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne - Examensarbeten

Stipendiet är personligt och söks av den person (student) som ska utföra examensarbetet. Ansökningar inom ramen för examensarbeten kan gälla landskapsvård, markvård, vattenvård eller växtskydd.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

1 OKT
Centralförbundet för Socialt Arbete

Medel utdelas till forskning inom socialpolitikens område.
Centralförbundet för Socialt Arbete

 

1 OKT
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond - Forskningsbidrag

Stiftelsens syfte är att främja klinisk cancerforskning med anknytning till Göteborgs universitet inom Västra Götalandsregionen.
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

 

1 OKT
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder

Projektanslag omfattande personallöner och forskarstipendier för kvalificerad forskning inom stiftelsens verksamhetsområde.
Folke Bernadotte Stiftelsen

 

1 OKT 
The Sartorius & Science Prize for Regenerative Medicine & Cell Therapy

Exceptional scientists wanted. Entries can be made in the fields of regenerative medicine, cell therapy, gene therapy, immunotherapy as well as materials and tissue engineering. Every individual scientist who received his or her PhD/MD within the past 10 years may apply.
Sartorius

 

1 OKT
Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning  inom området reumatiska sjukdomar

Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Vi välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom.
Reumatikerförbundet

 

1 OKT
Brottsofferfonden - Forskningsprojekt

Forskning om brottsoffer kan bedrivas inom olika ämnesområden, till exempel kriminologi, sociologi, psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap, ekonomi, media och medicin.
Brottsoffermyndigheten

 

1 OKT
Estrid Ericsons Stiftelse

Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.
Estrid Ericsons Stiftelse

 

1 OKT
Kulturfonden för Sverige och Finland

 • Aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, språk, media, forskning och utbildning.
 • Vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.

Kulturfonden för Sverige och Finland

 

1 OKT
IDO-stiftelsen för språkforskning till Hellmut Röhnischs minne

Stiftelsen skall främja undervisning, utbildning och forskning inom det språkvetenskapliga området.
IDO-stiftelsen

 

1 OKT 
Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning

Stiftelsen beviljar författarbidrag för framtagande av rättsvetenskapliga verk. Ansökan står öppen för kvalificerade svenska forskare.
Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning

 

1 OKT
Energiforsk
- Biodrivmedel för Sverige 2030
I denna första utlysning välkomnas projektansökningar inom programmets samtliga forskningsområden: Kostnadseffektiv produktion / Energieffektivitet för biodrivmedel / En breddad råvarubas / Effekter av nationell produktion / Biodrivmedlens allokering.
Energiforsk

 

1 OKT
Fondet för Dansk-Svensk Samarbejde

Fonden stöder forskningsprojekt och studier som syftar till att öka förståelsen mellan länderna inom kultur och andra områden.
Fondet för Dansk-Svensk Samarbejde

 

1 OKT
Drottning Silvias Jubileumsfond

Stiftelsen ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder. Anslag kan sökas av studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet. Tema för året är: Metoder att bedöma och behandla fysiskt och psykiskt traumatiserade/ funktionshindrade barn.
UtlysningKungliga stiftelser

 

1 OKT 
Nordiska Afrikainstitutet

1-månads vistelse vid Nordiska Afrikainstitutet. Behöriga sökande  är masterstudenter, doktorander och postdoktorer som bedriver Afrikaorienterade studier/forskning i samhällsvetenskap och humaniora och är anslutna till universitet/forskningscentra i Sverige, Finland och Island.
Nordiska Afrikainstitutet

 

1 OKT 
Kungliga Vetenskapsakademin - Nominera till Hilda och Alfred Erikssons pris

Priset utdelas för framstående forskningsinsats "för lindring av sjukdomar både på människor och djur". Villkor: Svensk medborgare
UtlysningKungliga Vetenskapsakademin

 

1 OKT 
Stiftelsen Söderström - Königska sjukhemmet

Vetenskaplig forskning inom psykiatri. Behöriga att söka är forskare med klinisk anställning inom hälso- och sjukvården som har disputerat i Sverige inom preklinisk eller kliniskt medicinsk disciplin.
Svenska Läkaresällskapet

 

1 OKT 
The Bertil Edlund Scholarship 2018

The scholarship will allow a young professional to work at the offices of SACC New York for a period of twelve months. An Ideal Applicant Profile:

 • A recent graduate of, or a final year business student at, a leading Swedish university
 • Strong interpersonal skills
 • Business-related work experience
 • Strong written and verbal communication skills in both English and Swedish
 • lnternational experience is considered a key qualification

AnnouncementBertil Edlunds Stiftelse

 

 

1 OKT
Stiftelsen Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål

Ekonomiskt stöd till forskning och skrifter i ämnen av liberalt och frisinnat intresse.
Stiftelsen Karl Staaffs fond
 

 

2 OKT
Stiftelsen för Njursjuka - Forskningsstipendium

Stipendier till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer.
Stiftelsen för Njursjuka

 

2 OKT
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden.
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

 

2 OKT
Nordiska kulturfonden

Stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden. Nordisk substans och nordiskt samarbete ska vara en grundpelare i projektet. De sökande kan vara privatpersoner, grupper, organisationer, institutioner, föreningar eller företag.
Nordiska kulturfonden

 

2 OKT
Wenner-Gren stiftelsernas stipendier

 • Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer)
 • Gästforskarstipendier (vid svensk institution)
 • Sabbatsstipendier för forskning i utlandet (seniora forskare)
 • Symposieanslag" (för anordnande av symposier/konferenser)
 • Resestipendier (för konf.resor och kurser)

Wenner-Gren stiftelserna

 

2 OKT 
Lantmännens Forskningsstiftelse

Stiftelsen finansierar forskningsprojekt inom följande fokusområden:
Lantbruk och maskin / Bioenergi och gröna material / Livsmedel och förpackningar.
Lantmännen
 

 

5 OKT 
Cancerfonden

 • Fellowships i pankreas – cancerforskning
 • Forskarskola
 • Junior Clinical Investigator Award (50%)/Senior Clinical Investigator Award (50-70%).
 • Postdoktortjänst
 • Senior Investigator Award
 • Junior Investigator Award

Cancerfonden

 

5 OKT 
The Knut and Alice Wallenberg Foundation - Mathematics

 • Postdoctoral Scholarship Program in Mathematics for researchers with a Swedish doctors degree.  
 • Postdoctoral Scholarship Program in Mathematics for researchers from outside Sweden.
 • Nomination of guest professors in mathematics.

The Knut and Alice Wallenberg Foundation

 

6 OKT
RISH, a scholarship foundation for foreign guest students

If you are enrolled in higher education in Gothenburg since at least one year, and are required to pay tuition fees, you may apply for a Rotary International Student House (RISH) scholarship of ca 10 000 SEK. This is awarded to 7-10 students per year.
GFS

 

9 OKT
Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning

Anslag till forskningsprojekt som är av värde för svensk oljeväxtodling.
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

 

9 OKT
Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond

Bidrag utgår till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I första hand avses spridande av forskningsresultat, exempelvis genom bidrag till tryck- och produktionskostnader, symposier samt utställningar.
Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond

 

9 OKT
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens universitets- och högskolestipendier för läsåret 2017/18

Stipendium kan tilldelas studerande på grundnivå/avancerad nivå
vid Göteborgs universitet, som har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län och är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet. Sökande skall vara mindre bemedlad och inge goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.
Utlysning Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen

 

10 OKT 
Halmstads Handelsförening

Stipendium för eftergymnasiala studier med inriktning på handel och ekonomi. Stipendium kan endast tilldelas sökande född eller uppvuxen i Halmstads Kommun. Ansökningsperiod:1 sept - 10 okt.
Halmstads Handelsförening

 

10 OKT
Handelsrådet -  Steg 1 - idéskiss

Tema – Forskning relevant för handelsnäringen. Projekten ska vara på kvalificerad vetenskaplig nivå och ha hög relevans för handelsnäringens utveckling.
Handelsrådet

 

10 OKT
Svenska Revisionsakademins stipendium till Jan-Erik Gröjers minne

För att stimulera intresset för studier av redovisning och revision utger Svenska Revisionsakademin tillsammans med FAR årligen ett uppsatsstipendium om 50 000 kr för bästa uppsats framlagd vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå. Respektive institution kan nominera högst en uppsats.
Svenska Revisionsakademin

 

11 OKT 
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Författarstipendium för offentliggjorda läromedel kopierade i Sverige. Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Sverige.
SLFF

 

12 OKT
Stiftelsen Promobilia - Projektanslag

Stiftelsens syfte är att främja utvecklingen av tekniska hjälpmedel för handikappade så att de kan få ett mer aktivt liv.
Stiftelsen Promobilia

 

12 OKT
Stiftelsen Skogssällskapet - Steg 1

Postdok-bidrag samt anslag till naturpedagogik, rekreation och integration. Ansökningsperioden för steg 1 beräknas vara öppen mellan den 14 september och den 12 oktober. Mer info i sept.
Stiftelsen Skogssällskapet

 

13 OKT (prel)
Folksam  - Forskningsstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att genom egen verksamhet eller ekonomiska bidrag främja olycksfalls- och sjukdomsförebyggande, rehabiliterande och hälso- främjande vetenskaplig forskning.
Folksam

 

15 OKT
L’Amitié Franco-Suédoise  - Stipendiet ”Chambre Linné”

Föreningen erbjuder ett rum - ”Chambre Linné” – att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble med ett stipendium på 20 000 kr som bidrag till hyreskostnaden. Hyran är cirka 415 euro/mån. Stipendiet är avsett för svensk medborgare som önskar bedriva vetenskaplig forskning eller postgymnasiala studier på högre nivå i ämnen med fransk inriktning.
Utlysning

 

 

15 OKT
Fredrika Bremer Förbundets stipendiestiftelse

Studiestipendier till unga studerande kvinnor. Sökande ska vara högst 35 år. Ansökningsperiod: 15 aug - 15 okt.
Fredrika Bremer Förbundets stipendiestiftelse

 

15 OKT
Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg

Stiftelsens ändamål är att företrädesvis stödja arbetet med teatersamlingar vid Göteborgs Stadsmuseum. Stiftelsen kan även stödja scenkonstforskning knuten till stadsmuseets samlingar eller inom scenkonsthistoria och scenkonst i Göteborg. Forskningen ska företrädesvis ske vid Göteborgs universitet eller annan högskola i Göteborg.
Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg

 

15 OKT
Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

 • Stipendier ges till enskilda personer
 • Projektbidrag riktar sig till institutioner/organisationer

Belysningsstiftelsen

 

15 OKT 
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

Ett smärre antal stipendier för individuellt stöd för forskning inom de humanistiska och konstnärliga områdena. 
Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

 

15 OKT
Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse

Bidrag beviljas bl a till högre akademiska studier forskarutbyte, tryckning och översättning av skönlitterära och vetenskapliga verk samt till anordnande av konstutställningar, konserter och föredrag, som utvecklar relationerna mellan Sverige och Belgien.
Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse

 

15 OKT
Ottarfonden

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering.
Ottarfonden

 

15 OKT
Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom det internmedicinska området.
Stiftelseansökan.se

 

15 OKT
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

Anslag till medicinsk forskning. Styrelsen har beslutat begränsa ändamålet till att avse dels psykiatri, dels barn och ungdomar med funktionshinder eller kronisk sjukdom av somatisk eller psykisk natur.
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse

 

15 OKT
The Heineken Prizes

The Heineken Prizes for scientists and scholars recognise and reward unique achievement in the fields of biochemistry and biophysics, medicine, environmental sciences, history and cognitive science.
KNAW

 

15 OKT
Stiftelsen Bråviken

Stipendier kan tilldelas enskilda personer, ideella organisationer, institutioner m.fl., som verkar för eller bidrar till ett drogfritt samhälle. Stipendium kan också delas ut till personer som arbetar inom missbrukarvården och vill vidareutbilda sig inom området.
Stiftelsen Bråviken
 

 

16 OKT
Stiftelsen Samariten

Berättigad att söka bidrag är läkare, sjuksköterska, dietist, psykolog, sociolog, lärare, lekterapeut liksom andra personer arbetande inom framför allt medicinsk barnavård. Ansökningsperiod:15 sept - 16 okt 2017.
Stiftelsen Samariten

 

16 OKT 
Barndiabetesfonden

Barndiabetesfonden utlyser minst 8 miljoner kronor 2017 till forskning i Sverige vars mål är att förebygga, bota och lindra diabetes hos barn och ungdomar.
Barndiabetesfonden

 

16 OKT
Edwin Jordans Stiftelse för Oftalmologisk forskning

Fonden skall genom anslag främja vetenskaplig forskning rörande ögonsjukdomen åldersrelaterad makuladegeneration samt stödja utveckling av nya behandlingsmetoder och framtagande av optiska eller andra hjälpmedel för denna typ av sjukdom.
Utlysning
 

 

19 OKT 
Karlstad - O.F och S.R Rydbergs stipendiefond

Du kan söka stipendiet om du studerar juridik eller studerar till läkare vid ett svenskt universitet. Kan enbart sökas av manliga studerande. Du ska också tillhöra Värmlands nation och ha slutbetyg från något gymnasium i Värmland.
Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning

 

22 OKT
Midander-Lönnstipendium

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter delar Centrum för rättvisa varje år ut Midander-Lönnstipendiet till den sökande som skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter.
Centrum för rättvisa

 

23 OKT
Njurfonden

3 miljoner kronor för vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantation. Dessutom utlyses 100 000 kronor för forskning om njurtransplantationer med levande givare ur Tommy och Gösta Anderssons minnesfond.
Njurfonden

 

24 OKT 
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning - Forskningsanslag

Stiftelsens ändamål är att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som vore allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning.
Sveriges advokatsamfund

 

30 OKT 
Stiftelsen Petersenska Hemmet

Stipendier till kvinnliga studerande som är högst 40 år och som studerar på heltid. Ansökningsperiod: 15 sept - 30 okt.
Stiftelsen Petersenska Hemmet

 

30 OKT
ARQ

ARQs ändamål är att främja vetenskaplig forskning angående arkitektur, samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering. Medel kan sökas av enskilda personer eller grupper från institutioner, organisationer och företag.
ARQ

 

31 OKT
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål

Anslag för vetenskaplig forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum 2021. Ansökningsperiod: 1 sept – 31 okt.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

 

31 OKT
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

31 OKT
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Stiftelsen beviljar bidrag till i Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell utbildning. Ansökningsperiod 1 sept - 31 okt.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

31 OKT
Stipendium till minne av Kerstin Hejdenberg

Stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning. Ansökningstid: 1 oktober till den 31 oktober.
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

 

31 OKT
Volvo Research and Educational Foundations

The VREF invites PhD students and early stage researchers to apply for a VREF Study Visit Grant to support a study visit with up to SEK 30 000.
VREF

 

31 OKT
The Snorri Sturluson Fellowships

The fellowships are granted to writers, translators and scholars (not to university students) in the field of humanities, from outside Iceland, to enable them to stay in Iceland for a period of at least three months, in order to improve their knowledge of the Icelandic language, culture and society.
The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies

 

31 OKT 
De Blindas Vänner - Forskning och utveckling

DBV stödjer verksamhet som syftar till att minska effekter av eller förebygga ögonsjukdomar, utforma nya tekniska hjälpmedel för undersökning av synsjukdomar eller hjälpmedel att användas av synskadade.
De Blindas Vänner

 

31 OKT 
StudySoup - Women in Technology Scholarship

The scholarship, $2000, will be awarded to a female student who demonstrates a passion for computer science and is looking to make an impact on the industry.
StudySoup

 

31 OKT
Bertebos Stiftelse

Anslag till forsknings- och utvecklingsprojekt samt stipendier till enskilda personens utbildning och forskning vid högskolor och universitet i eller utom Sverige inom ämnesområden som berör livsmedel, jordbruk, djurhälsa och ekologi.
Bertebos Stiftelse

 

1 NOV
GreenMatch - Stipendium 2017

Ett stipendium på 5000 kronor till dig som är student med intresse för ekologisk hållbarhet.
GreenMatch

 

1 NOV
Percy Falks stiftelse för forskning beträffande prostata- och bröstcancer

Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer.
Utlysning
 

 

6 NOV
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

 • Stora Gelinstipendiet 200 000 kronor - Utdelas till personer som arbetar kliniskt inom transplantationsområdet och som avser att utveckla sin kliniska kompetens vid en utländsk institution.
 • Lilla Gelinstipendiet 50 000 kronor - Stipendiet är avsett att finansiera kompetensutveckling hos vårdpersonal som är verksamma inom transplantationsområdet.

Gelinfonden

 

13 NOV
Entreprenörskapsforum - Unga forskapriset 2018

2018 års pris tilldelas en man som ej är äldre än 35 år vid nomineringstillfället, är disputerad, forskar på universitet/högskola i Sverige och utmärkt sig genom sitt akademiska arbete. Den nominerade bör ha blivit publicerad eller presenterat sina forskningsresultat genom en forskningsrapport, ett paper i en journal eller fackskrift eller motsvarande vid en större konferens. 
Entreprenörskapsforum

 

 

15 NOV
Familjen Kamprads stiftelse

Forskningsanslag till följande två områden:

 • Bättre miljö genom hållbara produkt- och processkedjor
 • Förbättrad livskvalitet för äldre

Ansökningsperiod: 15 sept -15 nov 2017.
Familjen Kamprads stiftelse

 

15 NOV
Göteborgs Stads kulturstipendium

Om du ska ha chans att få ett stipendium ska du

 • vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg.
 • ha konstnärlig utbildning eller ha bedrivit dokumenterad och professionell konstnärlig verksamhet av hög kvalitet under minst tre år. Du ska alltså ha varit recenserad, kontrakterad eller representerad i olika konstnärliga sammanhang.

Göteborgs stad

 

15 NOV
The Amelia Earhart Fellowship

Women of any nationality pursuing a Ph.D./doctoral degree who demonstrate a superior academic record in the field of aerospace-related sciences or aerospace-related engineering are eligible to apply.
Zonta International

 

17 NOV
Stockholms Arbetareinstitutsförening - Anton Nyströms stipendium 2018

Stipendiet har till ändamål att främja forskning eller andra slag av fördjupade studier rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige i vid bemärkelse, dess historia och pedagogik, sociologiska perspektiv och folkbildningens insatser inom musik, teater, litteratur,
bibliotek, museer mm liksom dess nordiska och internationella relationer.
UtlysningStockholms Arbetareinstitutsförening


 

17 NOV
Stockholms Arbetareinstitutsförening - Södermalms Arbetarinstituts stipendier

Två stipendier à 50 000 kronor. Stipendierna är avsedda för stöd till kvalificerade studier kring Stockholm med inriktning på arbetarkultur och folkbildning.
UtlysningStockholms Arbetareinstitutsförening

 

30 NOV
Sahlgrenska akademins resestipendium

Resestipendium kan tilldelas de studenter på program vid Sahlgrenska akademin som förlägger examensarbetet utomlands under minst 4 veckor. Sista ansökningsdag är 30 nov för dig som ska göra examensarbetet påföljande vår.
Sahlgrenska akademin

 

30 NOV
The XVIII "Giuseppe Verdi" International Prize

The prize will be granted to an Italian or international scholar, for the development and completion of a research project, chiefly in the field of musicology, and concerning the life and works of Giuseppe Verdi set in their historical and cultural context.
Announcement

 

1 DEC
Bertil Settergrens fond

Stipendiet kan sökas av den som tagit studentexamen vid Hvitfeldtska gymnasiet. Eleven skall ha studentexamen eller fått slutbetyg från program som ger allmän behörighet till studier vid universitet eller högskola i Sverige.
Hvitfeldtska gymnasiet

 

1 DEC
Doktor Felix Neuberghs stiftelse - Forskningsanslag

Anslag till klinisk medicinsk vetenskaplig forskning som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

1 DEC
Schizofrenifonden

Behörig att söka är antagen doktorand eller postdok vid Svenska Universitet som fördjupar sig inom schizofreni eller andra psykossjukdomar.
UtlysningSchizofreniförbundet

 

4 DEC
Mistra - Smart underhåll av infrastruktur

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med relevanta aktörer i samhället lämna förslag på ett nytt forskningsprogram om hur underhållet av den fysiska infrastrukturen i form av vatten- och avloppsanläggningar samt vägar och järnvägar ska optimeras för att ge största möjliga nytta både nu och i framtiden.
Mistra

 

5 DEC
Ragnar Söderbergs Stiftelse

 • Project in Economic
 • Project in law
 • Fellowship in Medicine

Call for proposals 2017: 6 November – 5 December.
Ragnar Söderbergs Stiftelse

 

8 DEC
Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond

Minnesfondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom den ortopediska medicinens område, d.v.s. avseende skador eller sjukdomar inom rörelseorganen som ej behandlas med kirurgiska eller specifikt reumatologiska metoder.
Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond

 

15 DEC
Hexter & Baines stipendium

Stipendiet har som mål att uppmuntra högre utbildning. Stipendiet, på 10 000 SEK, ska årligen tillfalla en motiverad och ambitiös student. Stipendiet är tillgängligt för gymnasie- och högskolestudenter. 
Hexter & Baines

 

15 DEC
Västra Götalandsregionens kulturnämnd

10 kulturstipendier á 30.000 kr och 15 arbetsstipendier á 100.000 kr . Samtliga kulturarbetare inom skiftande konstområden, bosatta och yrkesverksamma inom Västra Götalandsregionen kan söka.
Västra Götalandsregionen

 

15 DEC
The yta.se Climate Scholarship

The scholarship shall be used to catalyse and bring progress to promising projects and research within real estate sustainability. Anyone who studies on a university-level can apply.
Announcementyta.se Climate Scholarship

 

15 DEC
Utlandsstudiestipendiet

2017 års stipendium omfattar 10 000 kr för studier på valfritt universitet, college eller språkskola utomlands. Stipendiet ska sökas för heltidsstudier som du vill påbörja under 2018 på en skola utomlands.
Utlandsstudier.se

 

31 DEC
Stipendier från Avfall Sverige

Stipendier till studerande vid svenska universitet och högskolor för genomförda uppsatser eller examensarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning. Ansökan ska vara Avfall Sverige tillhanda per e-post senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.
Avfall Sverige

 

31 DEC
Global Student Scholarship
StudySoup is offering a $2000 to one international student planning to attend an American school for a minimum of 10 months.
StudySoup

 

31 DEC
First in Family

Becoming a first-generation college student is a tremendous honor. And StudySoup would like to reward the exceptional work that goes into overcoming this barrier. Therefore, we are offering a $2000 scholarship this semester to one student who is looking for a leg-up in increasing their educational mobility.
StudySoup

 

31 DEC
Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd

Pengar ges till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd. Både enskilda personer och lokala-/regionala och nationella föreningar och organisationer kan söka bidrag.
Naturvårdsverket

 

31 DEC
Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendium 2018

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. Inriktning under åren 2018 och 2019: Barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling.
Stiftelsen Solstickan

 

31 DEC
Maud & Birger Gustavssons Stiftelser

Forskning och utbildning inom olika områden av medicinen och i första hand inom ämnesområdet urologisk kirurgi.
M & B Gustavssons Stiftelser

 

 

31 DEC
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen - Doktorandsstipendier 2018/19

Behörig sökande är den studerande som är antagen till doktorandutbildning i ämne organiserat inom de humanistiska eller utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet. Stipendiebeloppets storlek är 120 000 kr för ett år (10 000 kr/månad) skattefritt.
UtlysningKungl och Hvitfeldtska stiftelsen

 

31 DEC
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen - Forskningsprojekt/resor

Stiftelsens styrelse har beslutat utdela högst 1 200 000 kr i stipendier för ovanstående ändamål till doktorander vid Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. De doktorander som kan söka årets stipendier skall ha slutbetyg från gymnasium i f .d Göteborgs och Bohus län.
UtlysningKungl och Hvitfeldtska stiftelsen 

 

15 JAN
Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete inom VA-området

Priset utgörs av fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 25 000 kr. Handledare vid lärosäte, ämnesgranskare eller examinator äger rätt att nominera högst ett examenarbete per år. Enbart examensarbeten på masternivå får nomineras.
Svenskt Vatten

 

15 JAN
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Fonden skall främja: Humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik, Naturvetenskaper – inbegripet medicin, Konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m samt Folkbildningsverksamhet.
Ansökningsperiod: 1 okt – 15 jan.
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

 

15 JAN
IRIS-stipendiet

Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av ”framåtsträvande kvinnor”. Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor. Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv t.ex. inom medicin och omvårdnad eller forskning kring kvinnors företagande.  Ansökningsperiod: 1 okt -15 jan.
IRIS-stipendiet

 

24 JAN
Riksbankens Jubileumsfond

RJ:s Program, Projekt och Infrastruktur för forskning. RJ stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. 
Riksbankens Jubileumsfond

 

31 JAN  
Brottsoffermyndigheten

En uppsatstävling för studenter kallad "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas och publiceras i en antologi.
Brottsoffermyndigheten

 

31 JAN
The Virtuous Prom Peace Scholarship

A scholarship of $250 for females planning to or currently pursuing studies in theology, anthropology, psychology or sociology, either at the undergraduate or graduate level. Application period: 1 Nov - 31 Jan.
Virtuous Prom

 

1 FEB
PRECIS uppsatstävling

Skriver du uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap vars ämne ryms under rubriken: PR och kommunikation som strategiskt verktyg? Anmäl din uppsats till PRECIS uppsatstävling.
PRECIS

 

31 MARS
Fonden till Rolf Bergfors minne

Stiftelsen stödjer enskilda personer, oavsett ålder, med stipendium för eftergymnasiala studier, studieresor eller utvecklingsprojekt. Ett grundkrav för stipendiet är att det ska främja egen eller annans förmåga att leva ett självbestämt liv, i enlighet med Independent Living-filosofin som handlar om att personer med olika funktionsvariationer ska leva och verka på samma villkor som andra.
GIL – Göteborgskooperativet för Independent Living
 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelsrådet

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till max 100 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelsrådet

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2017-09-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?